Yhteistyösopimus

Sopimusehdot

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella tilaajayritys ja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry sopivat tässä sopimuksessa määritellystä yhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamisessa Suomen lainsäädäntöä. Yritys ei saa ilman uutta sopimusta Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kanssa käyttää tällä sopimuksella luovutettua osoiterekisteriä uudelleen.

Osoiterekisterin hinta on 700 €.

Yhdistyksen yhteyshenkilöt

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n jäsenvastaava Elina Valkonen tai puheenjohtaja Anu Viitala.
Sähköposti: info@syopasairaanhoitajat.fi.

Yhteistyön tavoite ja sisältö

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry (SSSH ry) luovuttaa kertaluonteisesti jäsenrekisterinsä osoitetiedot (postiosoitteet kaikista jäsenistä, sekä sähköpostiosoitteet niiltä osin kuin ne ovat tiedossa) tilaajayrityksen käyttöön koulutusmateriaalin välittämiseksi, ellei jäsen ole ilmoittanut markkinointikiellosta.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n osoiteluetteloa saa käyttää vain tässä sopimuksessa määriteltyyn yhteistyöhön kertaalleen ja osoiteluettelon jäsenille lähetettävässä materiaalissa tulee näkyä osoiterekisterin lähteenä ”Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry osoiterekisteri”. Rekisteri toimitetaan sähköpostin liitteenä tilauksen perusteella Excel-tiedostona.

Sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai hyväksyneet. Osoiteluettelo toimitetaan tilaajalle noin viikon sisään tilauksesta. Molemmilla sopijapuolilla on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus välittömästi hyvästä syystä, joksi voidaan katsoa sopimusehtojen rikkominen tai toiminta olennaisesti toista osapuolta loukkaavalla tavalla.

Luottamuksellisuus

Sopimuksen osapuolilla ei ole sopimusaikana tai sen jälkeen oikeutta paljastaa tietoonsa tulleita tilaajayritystä tai yhdistystä koskevia luottamuksellisia tietoja.

Sopimusosapuolet vakuuttavat että ne ja niiden mahdolliset työntekijät, alihankkijat ja agentit noudattavat tarkasti kaikkea sovellettavaa lahjonnan ja korruption vastaisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä sekä sovellettavia eettisiä ohjeita, eivätkä suorasti tai epäsuorasti anna, tarjoa, lupaa, maksa tai järjestä lahjusta tai muuta etua / arvoa viranhaltijoille, henkilöille, yhteisöille tai millekään muullekaan kolmannelle osapuolelle saavuttaakseen asiatonta etua.

Edellisen kappaleen noudattamatta jättäminen rikkoo merkittävällä tavalla sopimusvelvoitetta, ja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:llä on näin tapahtuessa oikeus päättää sopimus välittömästi. Jos tilaajayritys tai sen mahdolliset työntekijät, alihankkijat tai agentit rikkovat tätä sopimuskohtaa ja aiheuttavat täten kuluja tai haittoja Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:lle, on tilaajayritys velvollinen korvaamaan nämä kulut ja haitat.

Osapuolet ovat täysin tietoisia siitä, että tieto annetusta tuesta on julkinen.

    Tilaajayrityksen tiedot

    Laskutustiedot